Hoppa till innehåll

Vattenförekomster med god kemisk status

Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god kemisk status. Indikatorn inkluderar inte ämnen som överskrids i hela Sverige (kvicksilver och PBDE - polybromerade difenylterar) eftersom det än så länge är tekniskt omöjligt att sänka dessa värden till en god status. Ämnena kommer till svenska vatten främst via långväga luftburna föroreningar. I Nacka finns totalt 16 ytvattenförekomster (en ny sedan 2017) som ska uppnå god status senast 2021 eller 2027.

Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status

Mätområde Datum Värde (%)
Nacka 2008 71
Nacka 2009 67
Nacka 2015 67
Nacka 2017 67
Nacka 2018 62
Nacka 2019 56
Nacka 2020 56
Länet 2015 79
Länet 2017 72
Länet 2018 66
Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Kommentar

Nio av Nackas 16 ytvattenförekomster (56 procent) uppnår god kemisk status (exklusive kvicksilver och PBDE). Jämfört med 2018 är det två fler vattenförekomster som inte uppnår god status. Ingen ny uppdatering av status har gjorts under 2020.

När målvärdet 60 procent sattes för 2020 räknades kvicksilver och PBDE in, därför är målvärdet lägre än utgångsvärdet. En justering av målvärdet kommer att göras så att det gäller exklusive kvicksilver och PBDE.

Kunskapen om våra vattenområden förbättras när det kommer in fler analysvärden från vattenundersökningar. Om det saknas kunskap så ska klassning ske positivt. Det kan innebära att det i redovisningen ser ut som vattenområdena ser ut att må bättre än vad de egentligen gör. Sedan mätserien startade 2008 så har kunskapen ökat om våra vattenområden. Tyvärr så var inte statusen i alla vattenområden så bra som redovisats. Det innebär inte att vattnet har försämrats utan bara att kunskapen om vattenområdena har förbättrats.

VISS, områdesstatistik för Nacka kommun

Sidan uppdaterades: