Hoppa till innehåll

Övergödning i sjöar

Indikatorn visar andelen sjöar med god status vad gäller övergödning. God status avser i denna indikator totalfosforhalt. För vattenförekomster gäller ”god status” enligt VISS, för övriga sjöar gäller Naturvårdsverkets klassning måttliga eller låga halter. Fosforprover tas årligen.

Indikator 4.4 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning
Datakälla: Nacka kommun/SVAB

Kommentar

53 procent av sjöarna i Nacka kommun uppnår god status vad gäller totalhalter av fosfor. Den minskade andelen 2017 kan förklaras av att flera sjöar ligger nära gränsen mellan olika klassningar.

Sidan uppdaterades: