Hoppa till innehåll

Övergödning i sjöar

Indikatorn visar andelen sjöar med god status vad gäller övergödning. God status avser i denna indikator totalfosforhalt. För vattenförekomster gäller ”god status” enligt VISS, för övriga sjöar gäller Naturvårdsverkets klassning måttliga eller låga halter. Fosforprover tas årligen.

Indikator 4.4 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning
Datakälla: Nacka kommun/SVAB

Kommentar

53 procent av sjöarna i Nacka kommun uppnår god status vad gäller totalhalter av fosfor.

Klassningen av sjöarnas näringstillstånd bygger på mätningar tre år i rad. Flera sjöar har de senaste åren hamnat precis under en gräns i klassningen. Det behöver inte innebära någon försämring i ett längre perspektiv.

Några enskilda händelser slår igenom i den samlade bilden: Långsjön påverkades mycket kraftigt av att avlopp från en biltvätt var felkopplat 2015-2016. Sjön har nu restaurerats genom en kemisk fällning som binder fosforn. Bastusjön hade mycket höga näringsvärden 2016 på grund av bräddning från avloppspumpstationen vid sjön. Pumpstationen har nu byggts om så att inte bräddningar inte längre kan ske till sjön.

Läs om Nackas sjöar

Sidan uppdaterades: