Hoppa till innehåll

God bebyggd miljö

Miljömål 5 Den bebyggda miljön i Nacka ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt. Det ska vara nära till naturen och människors hälsa ska stå i fokus. Nackas sårbarhet inför effekterna av klimatförändringar ska minska.
Tak med solceller
Tak med solceller.

Strategiska mål: Miljöanpassad bebyggelsestruktur. God inomhusmiljö. God ljudmiljö. Tillgång och tillgänglighet till parker och natur ska vara god i alla kommundelar, nära bostäder och förskolor.

Indikatorer

5.1a Kommunal nybyggnation

Indikator 5.1a

Andel kommunal nybyggnation som uppnått kraven för Miljöbyggnad eller motsvarande certifiering där kommunen är byggherre.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2019

5.1b Miljöcertifierade byggnader

Indikator 5.1b

Antal miljöcertifierade byggnader i Nacka kommun

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 191 stycken2020

5.2 Strategi för klimatanpassning

Indikator 5.2

Framtagen strategi för klimatanpassning senast år 2018 (Ja/nej)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: Nej2019

5.3 Hållbart byggande

Indikator 5.3

Andel nya projekt som uppfyller samtliga indikatorer/nyckeltal enligt Genomförandeplanen inom Nackas miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen.

5.4 Gångavstånd till friluftsområde

Indikator 5.4

Andel invånare som har högst 1 kilometers gångavstånd till större friluftsområde

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 88 %2019

5.5 Nära till grönområde

Indikator 5.5

Andel invånare som har högst 300 meters gångavstånd till ett grönområde eller park

5.6 God ljudmiljö

Indikator 5.6

Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 89 %2019

5.7a Tillämpling av grönytefaktorn inom markanvisningsavtal

Indikator 5.7a

Andel årliga markanvisningavtal på kvartersmark som tillämpar grönytefaktorn

5.7b Tillämpling av grönytefaktorn inom exploateringsavtal

Indikator 5.7b

Andelen årliga exploateringsavtal som tillämpar grönytefaktorn

5.5.8 Nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka, antal och effekt

Indikator 5.5.8
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 514 Installerad effekt2020

Sidan uppdaterades: