Hoppa till innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Träd i vårsol

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Nackas geografiska område. Här ingår utsläpp från el- och fjärrrvärmeanvändning, övrig uppvärmning, transporter, industri, produktanvändning, jordbruk samt behandling av avloppsvatten. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som producerats utanför kommunen.

Indikator 1.1 Utsläpp av växthusgaser per person (ton)
Färgruta Totalt
Färgruta Målvärde 2030 (-63%)
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen och SCB

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 47 procent sedan 1990 vilket är bättre än den uppsatta målutvecklingen. Minskningen har främst skett inom energisektorn och därefter vägtrafiken.

För beräkning av utsläppen från elanvändningen har samma schablonvärde använts för nordisk elmix för alla år och det går därför inte se om produktionen har blivit bättre utan endast om elanvändningen per invånare inom Nacka har minskat.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades: