Hoppa till innehåll

Begränsad klimatpåverkan

Miljömål 1 Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.
Träd i vårsol

Strategiskt mål: Nacka bidrar till minskad klimatpåverkan genom att stärka sitt arbete inom områdena

  1. Transporter och resor
  2. Energieffektivisering
  3. Konsumtion

Två perspektiv

Rapporten Nacka kommuns klimatpåverkan redovisar analyser och prognoser för växthusgaser som kan knytas till Nacka. Två olika sätt att räkna tas upp. Produktionsperspektivet utgår från det geografiska område där utsläppen sker – alltså Nackas territorium. Ett alternativ är konsumtionsperspektivet, där man följer hela livscykeln för varor och tjänster och bokför växthusgaserna där de konsumeras. Nacka blir då ansvarigt för klimatpåverkan för t.ex. de varor från Kina som invånarna köper och för utsläpp från Nackabornas flygresor. Resultatet mellan perspektiven skiljer sig kraftigt. Tre indikatorer i miljöprogrammet bygger på produktionsperspektivet, ett på konsumtionsperspektivet.

Figur, koldioxidutsläpp. (Ur Nacka kommuns kliamatpåverkan.)
Bild: Enligt klimatanalysen var utsläppen som orsakas av produktion inom Nackas geografiska område 2011 1,6 ton per invånare. Utsläppen som orsakas av konsumtion i Sverige var samtidigt 10,6 ton. (Siffror saknas dock på kommunnivå.) Bilden illustrerar också hur olika aktiviteter bidrar till utsläppen.

Utsläppen måste minska snabbt och kraftigt för att den pågående globala klimatförändringen ska gå att kontrollera.

Frågor om energimål för fastigheter

Om kommunen ställer energikrav på egna nybyggen och genomför energiförbättringar i det befintliga beståndet så kan, enligt analysen som gjordes inför beslut om miljöprogrammet, målet för energieffektivitet i det egna fastighetsbeståndet gå att uppnå. Kommunen har utrett möjligheter och satt in åtgärder inom ramen för det kommunala energieffektiviseringsstödet. Målet där (140 kWh/kvm Atemp) utgår från de befintliga byggnaderna. Om kommunen säljer en stor del av sina fastigheter är frågan om målet är relevant, bör räknas om eller ersättas. Man kan nämligen sänka medelnivån i det egna beståndet genom att:

  1. effektivisera i det egna beståndet,
  2. sälja/riva de minst effektiva, eller
  3. bygga riktigt effektivt när man bygger nytt.

Avfallet behöver minska

År 2030 beräknas antalet invånare i Nacka vara 140 000. Om utvecklingen av mängden avfall från hushåll inte vänder nedåt kan de totala mängderna ha fördubblats tills dess.

I det nya Nacka stad krävs ändrade system för avfallshantering, för en effektivare och ökad maskinell hantering. Övergång från sopkärl till nedgrävda behållare eller sopsug, ökad fastighetsnära insamling genom källsortering i fastigheten eller via kvartersnära återvinningscentraler ska öka tillgängligheten och minska bilberoendet. De mål som idag finns på avfallsområdet kommer dessutom att skärpas. Vår bedömning är att god fysisk planering, en miljöstyrande avfallstaxa och ett aktivt informationsarbete ska göra det möjligt att nå både nuvarande och framtida mål inom avfallsområdet.

Kommentarer till indikatorer

För varje indikator finns också, under diagrammet eller tabellen, en kommentar som bygger på de värden som idag finns om ämnet.

Rapporten Nacka kommuns klimatpåverkan

Sidan uppdaterades: